Privacy Policy

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Elasan Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Ltd. Şirketi  (“Power International”) olarak gerek T.C. Anayasası gerek ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerin korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

  • İşlediğimiz Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Power International olarak ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz müşterilerimize ait kimlik ve iletişim verilerini içeren müşteri işlem verileri ile Şirket’imize ait olan “https://thepowerinternational.com/” internet sitesine üyelik sırasında oluşturulan şifre bilgileri; Şirket’imizin ürün/hizmet satış hizmetlerinin sunulması ve takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında talep ve şikayetlerin takip edilmesi, açık rızanız olması halinde tarafınıza bülten aboneliklerinin gerçekleştirilmesi ile kampanya ve tanıtım bildirimleri gönderilmesi, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere bağlı bulunduğumuz mevzuatlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’imizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçi firmaların çalışanları/yetkilileri/irtibat kişilerine ait olan kimlik ve iletişim verilerini; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve pazarlama süreçlerinin takibi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon, üretim, satış ve takip süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte ve Şirket’imize ait dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza altında tutmaktayız. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

2) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılabilecektir.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve gerekmesi halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize ilgili kişiler tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler aracılığıyla toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Hürriyet Mahallesi, Cemil Bengü Caddesi No:8/1 Kağıthane/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirketimizin yukaruda verilen adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Şirket’imiz söz konusu talepleri Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır.

Compare listings

Compare